Prawo odstąpienia od umowy.

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy .

Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając  Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

FORMULARZ ZWROTU MOŻNA POBRAĆ TUTAJ (KLIKNIJ)

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu z powrotem, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Zofia Majkrzak, Mszalnica 293, 33-334 Kamionka Wielka, tel. 669 333 486, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

UWAGA! Pod tym numerem telefonu nie uzyskasz informacji o produktach lub zamówieniu – na te pytania odpowiadamy tylko mailowo (formularz kontaktowy). Prosimy, wpisz numer telefonu oraz adres mailowy w danych przesyłki – ułatwisz kurierowi dostarczenie nam swojej paczki.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Nie przyjmujemy paczek zwrotnych za pobraniem.

 Reklamacja i gwarancja

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Zofia Majkrzak, Mszalnica 293, 33-334 Kamionka Wielka, tel. 669 333 486

UWAGA! Pod tym numerem telefonu nie uzyskasz informacji o produktach lub zamówieniu – na te pytania odpowiadamy tylko mailowo. Prosimy, wpisz numer telefonu oraz adres mailowy w danych przesyłki – ułatwisz kurierowi dostarczenie nam swojej paczki.